અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

New Date Indian Army Bharti Melo Devbhumi Dwarka 2020-21

Join Indian Army Bharti ARO Jamnagar Gujarat Devbhoomi Dwarka Army Rally 2020

Indian Army Bharti Melo Devbhumi Dwarka 2020: Army Recruitment Rally Will Be Held For Eligible Candidates Of Districts Jamnagar, Porbander, Rajkot, Amreli, Bhavnagar, Junagarh, Surendranagar, Kutch, Gir Somnath, Batod, Morbi, Devbhumi Dwarka & Diu (Ut) From 12 May 2020 To 21 May 2020 At Ndh, High School, Devbhumi Dwarka.

Revised Notification For Army Recruitment Rally For Men By ARO Jamnagar

Important Dates : (NEW)

 • Date of Recruitment Rally : 01 February 2021 to 15 February 2021
 • Online Registration Is Mandatory. All Candidates To Log Into Join Indian Army Website (Joinindianarmy.nic.in). Registration Will Be Opened From 10 December 2020 To 18 January 2021 For
 • Soldier General Duty,
 • Soldier Technical, Soldier Technical (Aviation/ Ammunition Examiner),
 • Soldier Technical Nursing Assistant,
 • Soldier Clerk/ Store Keeper Technical/ Inventory Management,
 • Soldier Tradesman 10th Pass
 • And Soldier Tradesman 8th Pass

Candidates who had registered for the Rally at Devbhumi Dwarka need not to Register again. Online Registration (submission of application) will commence from 30 days prior to the Rally for candidates who could not register earlier. Final loc & date of Recruitment Rally will be given in Admit Card & will be advertised in Newspaper & also intimated through District Employment Office.

Apply Online I Rally Schedule

Indian Army Bharti Melo Devbhumi Dwarka 2020

Post Name:
 1. Soldier General Duty
 2. Soldier Tradesman
 3. Soldier Technical
 4. Soldier Nursing Assistant/Nursing Assistant Veterinary
 5. Soldier Clerk/Store Keeper Technical/ Inventory ManagementEducation Qualification : 8th Pass, 10th Pass, 12th Pass
Selection Process Army Bharti Melo
 1. Physical Test
 2. Medical Test
 3. Written Exam

How To Apply Devbhumi Dwarka Bharati Mela

 1. First visit at www.joinindianarmy.nic.in.
 2. Enter the captcha code.
 3. In the homepage, you will see JCO/OR Login Apply option and click on it.
 4. Then a new page of login and registration will open.
 5. your username and password and click on login.
 6. New user or candidates need to register first and then login in their army profile.
 7. Once you login then clicks on apply online.
 8. Fill all details and upload your photo and signature.
 9. Then in the last click on the submit button.
 10. Take a print out of application form for further use.
Army Bharti Melo Dwarka 2020
 1. Rally Time Require Document
 2. Admit Card
 3. Photograph
 4. Education Certificates
 5. Domicile Certificate
 6. Caste Certificate
 7. Religion Certificate
 8. School Character Certificate
 9. Character Certificate
 10. Unmarried Certificate
 11. Relationship Certificate
 12. NCC Certificate
 13. Sports Certificate
 14. Affidavit
 15. Single Bank Acccount, PanCard, AdharCard
 16. Police Character Certificate
 17. Sarpanch/Nagarsevak (Residence Proof)
Army Raily Venue : NDH Highschool Ground, Devbhumi Dwarka
 
Important Dates:
 1. Online Apply Start Date: 15-09-2020
 2. Online Apply Last Date: 30-09-2020
Important Link:
 1. Official Notification Of Indian Army Open Bharati Melo Devbhumi Dwarka 2020
 2. Apply Online For Indian Army Open Bharati Melo Devbhumi Dwarka 2020
Candidates who had already registered are not required to registered again.
The Indian Army is the land-based branch and the largest component of the Indian Armed Forces. The President of India is the Supreme Commander of the Indian Army, and its professional head is the Chief of Army Staff, who is a four-star general.
 

Tags: Army Bharti 2020, Army Bharti, Army Bharti Date, Army Bharti 2020 Gujarat Date, Army Bharti 2020 Gujarat, Army Bharti 2020 Gujarat Dwarka, Indian Army Bharti 2020 Gujarat, Army Bharti 2020 Gujarat Dwarka, Indian Army Bharti 2020, Indian Army Bharti 2020 8Th Pass, Army Bharti 2020 8Th Pass, Army Bharti 2020 10Th Pass, Indian Army Bharti 2020 10Th Pass, Indian Army Bharti 2020 12Th Pass, Army Bharti 2020 12Th Pass, Soldier General Duty Recruitment 2020, Soldier Tradesman Duty Receuitment 2020, Soldier Technical Recruitment 2020, Soldier Nursing Assistant Recruitment 2020, Soldier Nursing Assistant Vacancy 2020, Soldier Nursing Assistant Veterinary, Soldier Clerk Recruitment 2020, Store Keeper Technical Recruitment 2020, Inventory Management Recruitment 2020, Army Bharti Melo 2020, Army Bharti Mela 2020, Army Bharti Mela, Ojas Adda Army Bharti Melo, Indian Army Recruitment 2020, Army Recruitment 2020

Indian Army Bharti Melo Devbhumi Dwarka Online Application has invited applications for the recruitment of Soldier General Duty, Soldier Technical, Soldier Technical Aviation/ Ammunition Examiner, Soldier Technical (NA & NA-Veterinary), Soldier Clerk/ Storekeeper, Soldier Tradesman vacancies. Eligible candidates may apply online from . Other details like age, qualification, selection process, how to apply are given below…

Army Recruitment Rally will be held for eligible candidates of districts Jamnagar, Porbander, Rajkot, Amreli, Bhavnagar, Junagarh, Surendranagar, Kutch, Gir Somnath, Batod, Morbi, Devbhumi Dwarka & Diu (UT) from 12 May 2020 to 21 May 2020 at NDH, High School, Devbhumi Dwarka. Admit Card for the rally will be sent through register E-mail from 27 April 2020 to 03 May 2020.

Post Name :

 1. Soldier General Duty
 2. Soldier Tradesman
 3. Soldier Technical
 4. Soldier Nursing Assistant/Nursing Assistant Veterinary
 5. Soldier Clerk/Store Keeper Technical/ Inventory Management

Education Qualification :

 • 8th Pass, 10th Pass, 12th Pass

Selection Process :

 • Physical Test
 • Medical Test
 • Written Exam

How To Apply Devbhumi Dwarka Bharti Mela :

 • First visit at www.joinindianarmy.nic.in.
 • Enter the captcha code.
 • In the homepage, you will see JCO/OR Login Apply option and click on it.
 • Then a new page of login and registration will open.
 • your username and password and click on login.
 • New user or candidates need to register first and then login in their army profile.
 • Once you login then clicks on apply online.
 • Fill all details and upload your photo and signature.
 • Then in the last click on the submit button.
 • Take a print out of application form for further use.

Army Bharti Melo Dwarka 2020

Rally Time Require Document
 • Admit Card
 • Photograph
 • Education Certificates
 • Domicile Certificate
 • Caste Certificate
 • Religion Certificate
 • School Character Certificate
 • Character Certificate
 • Unmarried Certificate
 • Relationship Certificate
 • NCC Certificate
 • Sports Certificate
 • Affidavit
 • Single Bank Acccount, PanCard, AdharCard
 • Police Character Certificate
 • Sarpanch/Nagarsevak (Residence Proof)

Army Raily Venue : NDH Highschool Ground, Devbhumi Dwarka

Indian Army Bharti Melo

Indian Army Bharti Melo