BEL Recruitment 2023: ભારત ઇલેક્ટ્રોનીક્સ લીમીટેડ દ્વારા ભરતીની જાહેરાત, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ-18/05/2023

BEL Recruitment 2023: ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ BELમાં વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવા માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર …

Read more

Tapi Recruitment 2023: તાપી જિલ્લા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત, તારીખ 26-05-2023 પહેલા કરી લેવી અરજી

Tapi Recruitment 2023: મિત્રો તાપી જિલ્લા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે જેથી ઇચ્છિત ઉમેદવારોએ તારીખ 26-05-2023 પહેલા …

Read more