સ્માર્ટ હેન્ડ ટૂલકીટ સહાય યોજના ગુજરાત | Khedut Toolkit Sahay Yojna Gujarat

રાજ્યમાં સિમાંત ખેડૂતો તથા એકદમ ઓછી જમીન ધરાવતા હોય અને ગ્રામ વિસ્તારોમાં ખેતી વ્યવસાય સાથે હોય તેમને મળવાપાત્ર થશે. ખેતી …

Read more