અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Central Bank of India Recruitment for 74 SO Posts 2019

Central Bank of India Recruitment for 74 SO Posts 2019

Total Posts: 74 Posts

Posts Name: Specialist Officers

Stream Wise Vacancies:
• Information Technology (JMGS-I): 26 Posts
• Security Officer (MMGS-III): 01 Post
• Security Officer (JMGS-I): 09 Posts
• Risk Manager (MMGS-III): 06 Posts
• Risk Manager (MMGS-II): 06 Posts
• Financial Analyst/Credit Officer (MMGS-II): 10 Posts
• Economist (MMGS-II): 01 Post
• CDO/Chief Data Scientist (SMGS-IV): 01 Post
• Data Analyst (MMGS-III): 03 Posts
• Analytics-Senior Manager (MMGS-III): 02 Posts
• Data Engineer (MMGS-III): 02 Posts
• Data Architect (MMGS-III): 02 Posts
• CA/Credit Officer (MMGS-III): 05 Posts

Educational Qualification, Age Limit, Fee & Other Details: Please Read Official Notification.

How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website

Central Bank of India Recruitment for 74 SO Posts 2019

Important Dates:
• Commencement of on-line registration of application: 30/10/2019
• Closure of registration of application: 21/11/2019
• Closure for editing application details: 21/11/2019
• Last date for printing your application 06/12/2019
• Online Fee Payment: 30/10/2019 to 21/11/2019
• Downloading of Call Letters for Test: 11/12/2019
• Tentative Date of On-line Examination*: 21/12/2019

Notification: Click Here

Apply Online: Click Here

Official Website: Click Here

Leave a Comment