અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

GPSC DySO/ Deputy Mamlatdar (Advt. No. 20/2019-20) Main Exam Question Paper 2021

Gujarat Public Service Commission GPSC DySO/ Deputy Mamlatdar (Advt. No. 20/2019-20) Main Exam Question Paper 2021

GPSC DySO/ Deputy Mamlatdar Main Exam Question Paper 2021

Post Name: Deputy Section Officer (DySO) / Deputy Mamlatdar, Class-3 (Advt. No. 20/2019-20)

Mains Written Examination: 24-01-2021, 31-01-2021

Download Question Paper:
• Gujarati: Click Here
• English: Click Here (Available soon)

GPSC Gujarat Educational Service, Class 2 Question Paper with Provisional Answer Key (24-01-2021)

GPSC DySO / Deputy Mamlatdar Official Answer Key Declared

GPSC Class 1-2, DySO/ Deputy Mamlatdar, PI & Other Posts Exam / Call Letter Notification 2020

GPSC Recruitment for 492 Assistant Engineer, Law Officer, Assistant Professor & Other Posts 2021 (GPSC OJAS)

GPSC Recruitment 2021 for Nayab Mamlatdar, Police Inspector & RFO And Various 1203 Post