અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

GPSC Gujarat Educational Service, Class 2 Question Paper with Provisional Answer Key (24-01-2021)

Gujarat Public Service Commission GPSC Gujarat Educational Service, Class-2 Question Paper with Provisional Answer Key (24-01-2021)

GPSC Gujarat Educational Service, Class-2 Question Paper with Provisional Answer Key (24-01-2021)

Advt. No. 125/2019-20

Post Name: Gujarat Educational Service, Class-2, (Administrative Branch)

Exam Date: 24-01-2021

Question Paper with Provisional Answer Key: Click Here

GPSC Recruitment for 492 Assistant Engineer, Law Officer, Assistant Professor & Other Posts 2021 (GPSC OJAS)

GPSC Class 1-2, DySO/ Deputy Mamlatdar, PI & Other Posts Exam / Call Letter Notification 2020

GPSC Recruitment 2021 for Nayab Mamlatdar, Police Inspector & RFO And Various 1203 Post

GPSC Recruitment for 293 Assistant Engineer, Dowry Prohibition Officer cum Protection Officer & Assistant Professor Posts 2019 (GPSC OJAS)