અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

GPSC Assistant Inspector of Motor Vehicle, Lecturer & Other Posts OMR Sheet (21-07-2019)

GPSC Assistant Inspector of Motor Vehicle, Lecturer & Other Posts OMR Sheet (21-07-2019)

Gujarat Public Service Commission (GPSC) Assistant Inspector of Motor Vehicle, Lecturer & Other Posts OMR Sheet (21-07-2019)

Posts Name:
• Assistant Inspector of Motor Vehicle, Class-3 (Advt. No. 100/2018-19)
• Scientific Officer (Chemistry), Class-2 (Advt. No. 123/2018-19)
• Lecturer (Organon of Medicine), Class-2 (Advt. No. 65/2018-19)
• Lecturer (Homoeopathy, Pharmacy), Class-2 (Advt. No. 64/2018-19)
• Lecturer (Homoeopathic, Materia Medica), Class-2 (Advt. No. 63/2018-19)
• Tutor in Pathology, Class-2 (Advt. No. 115/2018-19)
• Dental Surgeon, Class-2 (Advt. No. 70/2018-19)

Exam Date: 21-07-2019

OMR Sheet: Click Here

Leave a Comment