અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

GPSC State Tax Inspector Exam / Call Letter Notification 2021

GPSC State Tax Inspector Exam / Call Letter Notification 2021

Gujarat Public Service Commission (GPSC) Class 1-2, State Tax Inspector Exam / Call Letter Notification 2021

Posts Name, Exam Date & Call Letter Download Date:
State Tax Inspector (Advt. No. 109/2019-20): (Preliminary Exam)
• Exam Date: 07-03-2021
• Call Letter Download Date: 25-05-2021
Gujarat Administrative Service (GAS) Class-1, Gujarat Civil Service (GCS) Class-1 & Class-2, Gujarat Municipality Chief Officer Class-2 (Advt. No. 10/2019-20): (Main Exam)
• Exam Date: 09-03-2021, 12-03-2021, 14-03-2021,
• Call Letter Download Date: 25-02-2021
Gujarat Administrative Service (GAS) Class-1, Gujarat Civil Service (GCS) Class-1 & Class-2, Gujarat Municipality Chief Officer Class-2 (Advt. No. 26/2020-21): (Preliminary Exam)
• Exam Date: 21-03-2021
• Call Letter Download Date: 10-03-2021

Call Letter Notification: Click Here

Call Letter: Click Here

GPSC State Tax Inspector Exam / GPSC Call Letter Notification 2021

Leave a Comment