અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Amreli Gram Rakshak Dal Requirement 2020

Amreli Gram Rakshak Dal Requirement 2020

Gram Rakshak Dal Bharti (LRB) published Gujarat Police Constable Result, Cut off, Merit list, declared on LRB Website Candidates Can check document Verification Programme 2020.

You can view this result by following links. This test was held 03-06-2020 You can also view other details related with Recruitment. 10 Taluka Police station Bharti

About LRB : LRB, Lokrakshak Recruitment Board will do all works related to recruitment like giving advertisements in various newspapers, getting online applications on OJAS software from eligible candidates, taking written and physical exam as per rules made by the Government.

Thereafter, the Lokrakshak Recruitment Board will also declare result. All these arrangements have to be made by the Lokrakshak Recruitment Board.

Name Of The Post: GRD (Gram Rakshak Dal)

Total Posts: 563 Posts

Who Can Apply: Male & Female Both

Educational Qualification: Std 3 Pass

Age Limit: 20 To 50 Years

How To Apply For GRD Bharti Amreli 2020 : Eligible And Deserving Male / Female Members Should Make Their Application In Person At The Nearest Police Station Addressed To Superintendent Of Police Department Office Amreli.

Important Links: Click Here

Amreli Gram Rakshak Dal Requirement 2020