અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

GSEB HSC Result 2020, GSEB 12th Result 2020

GSEB HSC Result 2020, GSEB 12th Result 2020

June 15, 2020: The Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSEB) usually announces the GSEB HSC Result 2020 as well as the GSEB SSC Result 2020 during the month of May. The GSEB officially conducts the Higher (secondary) School Certificate (HSC) Class 12 exams during the month of March. You can check your GSEB HSC Result 2020 on this page.

This year, the Gujarat Class 12 final exams 2020 commence on the 7th of March and continue up to the 23rd of March, 2020, with the GSEB HSC Result 2019 expected to be announced sometime in the month of May, 2020.

The official Class 10 exam dates for the academic year 2018-19 have also been announced by GSEB. The exams commence on the 7th of March and it will continue up to the 23rd of March, 2019.

For regular updates about the GSEB HSC Result 2020, sample papers, Gujarat Board HSC Time Table keep visiting this website.

How to Download GSEB HSC Result?

  • 1st Step: Visit the official website of Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSEB)- gseb.org
  • 2nd Step: Click on the link that reads “Gujarat Board 12th Result 2020.”
  • 3rd Step: A new page will open up.
  • 4th Step: Enter your “Name” and “GSEB 12th Roll Number.”
  • 5th Step: The GSEB HSC Result will appear on the screen in PDF form.
  • 6th Step: Press Control+F and enter your roll number to find it among the numerous roll numbers.
  • 7th Step: Download the result and take its “Print” out for future reference.

GSEB HSC Result 2020: Click Here પરિણામ આ લિક પર થી કાલે જોઈ શકાશે

READ OFFICIAL NOTIFICATION