અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

GSEB HSC Result 2020

GSEB HSC Result 2020

 Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board. Education Department – Government of Gujarat Has announcement of the dates of the GSEB SSC Result 2019/GSEB HSC Result 2019,

GSEB HSC Result 2020: GSEB stands for Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board which is the board in the state of Gujarat responsibility of the SSC and HSC education in the state. It is a Government board for the education, which is responsible for the quality education system in all over Gujarat state. The major duties of the GSEB include academics, the issue of the syllabus or new syllabus, research and development and conducting exams. Gujarat Board was established in 1960 for the education in the state. This also includes Gandhinagar SSC Result 2019 and all the results of all the districts of the state. Every year lakhs of students register or appear for the examination to get their 10th class degree or to study further higher education which requires SSC minimum qualification.

GSEB General Stream Result – Highlights Of Last Year
Number of students appeared: 3,35,825
Overall pass percentage: 55.55 %
Top Performing District Ahwa: 77.32% pass percentage
Least Performing District Chotta Udaipur: 31.54 % pass percentage

DOWNLOAD OFFICIAL NOTIFICATION FOR RESULT