અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

GSSSB Recruitment Ojas Bharti 2019

GSSSB Recruitment for Chief Officer & Probation Officer Posts 2019 (OJAS)

Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) Recruitment for Chief Officer & Probation Officer Posts 2019 (OJAS)

Total Posts: 24 Posts

Posts Name:
• Chief Officer, Class–3 (Advt. No. 182/201920): 15 Posts
• Probation Officer, Class – 3 (Advt. No. 183/201920): 09 Posts

Educational Qualification, Age Limit, Fee & Other Details: Please Read Official Notification.

How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website- https://ojas.gujarat.gov.in

Important Dates:
• Starting Date for Submission of Online Application: 20-07-2019
• Last Date for Submission of Online Application: 19-08-2019

Advertisement: Click Here

Notification: Click Here

Apply Online: Click Here

GSSSB Recruitment for Mines Supervisor & Technical Assistant, Laboratory Technician Posts 2019 (OJAS)

Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) Recruitment for Mines Supervisor & Technical Assistant, Laboratory Technician Posts 2019 (OJAS)

Posts Name:
• Laboratory Technician (Advt. No. 146/201819): 16 Posts
• Mines Supervisor (Advt. No. 148/201819): 50 Posts
• Technical Assistant (Advt. No. 149/201819): 20 Posts

Educational Qualification, Age Limit, Fee & Other Details: Please Read Official Notification.

How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website- https://ojas.gujarat.gov.in

Important Dates:
For Laboratory Technician, Mines Supervisor & Technical Assistant:
• Starting Date for Submission of Online Application: 06-06-2019
• Last Date for Submission of Online Application: 05-07-2019

Advertisement: Click Here

Notification: Click Here

Apply Online: Click Here

Leave a Comment