અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Gujarat Prisons Department Recruitment for Various Posts 2020

Gujarat Prisons Department Recruitment for Various Posts 2020

Total Posts: 20 Posts

Posts Name:
• Knitting Assistant: 03 Posts
• Chemical Supervisor: 01 Post
• Carpentry Teacher: 05 Posts
• Senior Tailor Teacher: 02 Posts
• Junior Tailor Teacher (Male): 01 Post
• Lum Fitter: 01 Post
• Mistri: 03 Posts
• Compositor: 01 Post
• Machine Man: 01 Post
• Binder: 01 Post
• Bakery Instructor: 01 Post

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

Gujarat Prisons Department Recruitment for Various Posts 2020

How to Apply: Interested and Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement. (More Details: Please Read Official Advertisement)

Last Date: 31-01-2020

Advertisement: Click Here

Leave a Comment