અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

High Court of Gujarat Peon List of Eligible Candidates for Written Exam 2019

High Court of Gujarat Peon List of Eligible Candidates for Written Exam 2019

High Court of Gujarat Peon List of Eligible Candidates for Written Exam 2019

Posts Name: Peon (Class-IV)

Exam Date: 17-02-2019

List of Eligible Candidates for Written Exam: Click Here


High Court of Gujarat Hamal, Chowkidar, Liftman & Peon Exam Call Letter 2018 Out

Posts Name: Hamal, Chowkidar, Liftman & Peon

Exam Date: 16-12-2018

Download Call Letter: Click Here

List of Eligible Candidates for Written Exam: Click Here

High Court of Gujarat Hamal, Chowkidar, Liftman & Peon Posts Name of Districts & Examination Centre, in respect of Written Examination

High Court of Gujarat Name of Districts & Examination Centre, in respect of Written Examination (Objective Type-MCQs) to be conducted on 16/12/2018 (Sunday) for filling up of 55 Vacancies for the post in ClassIV Services in the cadre of Peon (viz., Hamal, Chowkidar, Liftman & Peon), by Direct Recruitment, on the establishment of the High Court of Gujarat [Advt.No. RC./B.1303/2018]

Posts Name: Hamal, Chowkidar, Liftman & Peon

Exam Date: 16-12-2018

Name of Districts & Examination Centre, in respect of Written Examination: Click Here

List of Eligible Candidates for Written Exam: Click Here

High Court of Gujarat Recruitment for 55 Hamal, Chowkidar, Liftman & Peon Posts 2018

Total Posts: 55 Posts

Posts Name: Hamal, Chowkidar, Liftman & Peon

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Notification.

How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website hc-ojas.guj.nic.in

Important Dates:
• Starting Date for Submission of Online Application: 01-09-2018
• Last Date for Submission of Online Application: 30-09-2018

Advertisement: Click Here

Notification: Click Here

Apply Online: Click Here

Leave a Comment