અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

HNGU M.A / M.Com External Admission 2019-20

HNGU  M.A / M.Com External   Admission 2019-20 Hemchandracharya  North Gujarat University has released notification of  HNGU  M.A / M.Com Admission  2019 for the academic year 2019-20. for more details HNGU  M.A / M.Com External Admission 2019-20 are given below .

HNGU ADMISSION 2019

HNGU  M.A / M.Com Admission 2019-20

Official  Site : www.ngu.ac.in

Course Name: M.A/ M.com -Semester 1,2,3,4.

Important Date:

Starting Date for Submission of Application:- 05/09/2019

Last Date for Submission of Application :- 25/09/2019

Important Link for HNGU  M.A / M.Com External Admission 2019

HNGU  M.A / M.Com External Admission : Click Here

HNGU M.A / M.Com External Admission 2019-20

About HNGU :The Hemchandracharya North Gujarat University is the public sector university. That was established in the year 1986 by the state government of the Gujarat. This university offer the various kind of the courses are relate to the under graduate and post graduate.This university offer the various courses such as B.A. (Interior Design), B.Com, B.Sc, B.A, B.E, Diploma, B.L.I.Sc, PGD, B.Tech, BBA, M.Sc., M.Com, M.A, M.B.A, M.Phil and PhD. in the all courses the university give the admission every year. The university will be also conduct the admission process for session year 2019.

Leave a Comment