આઈ ખેડૂત યોજના ગુજરાત: i Khedut Yojana Gujarat 2022 | i Khedut Sahay Yojna

ikhedut Portal | આઈ ખેડૂત પોર્ટલ | ખેડૂતલક્ષી યોજના 2022| Gujarat ikhedut Portal Registration

ખેડૂતોના હિત માટે આઇ ખેડૂત પોર્ટલ બનાવેલ છે. Ikhedut પર ખેડૂતો વિવિધ યોજનાઓનો લાભ લેવા માટે ઓનલાઈન અરજી પણ કરી શકે છે.

ખેડૂતો વધુમાં વધુ યોજનાનો લાભ લઇ પોતાની ખેતીમાં વિવિધ પદ્ધતિઓ અપનાવી પાક ઉત્પાદન વધુ મેળવી શકે છે. આવા ઉદ્દેશને ધ્યાનમાં રાખીને તાજેતરમાં સરકારશ્રી દ્વારા વર્ષ 2022-23 માટે Ikhedut Portal પર ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે Ikhedut Portal છે.

આ વેબસાઈટ પર ikhedut Portal Category માં ઘણી બધી યોજનાની માહિતી આપેલી છે. હાલમાં ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા કઈ-કઈ યોજનાઓ ચાલુ કરેલ છે, તેનું લિસ્ટ નીચે મુજબ છે.

ikhedut Portal Gujarat 2022 Yojana List, ikhedut Scheme: Gujarat Government Always support farmers so He launched ikhedut portal and throw this portal government-run many helpful schemes for farmers.

i Khedut Yojana Gujarat @ikhedut.gujarat.gov.in Gujarat Government launched an online portal to provide benefits to the farmers of the state. The government starts several schemes for farming, horticulture, fisheries, water conservation, and many more.
All information regarding the scheme is available on the ikhedut portal. Any eligible citizen of the Gujarat state can apply for the scheme through the online portal and check their application status for free.

i Khedut Yojana Gujarat 2022 Yojana List

The name of the articleiKhedut Portal 2022
The language of the articleEnglish and Gujarati
The purpose of the planTo give the benefit of agricultural schemes to the farmers of Gujarat
BeneficiaryFarmers of Gujarat
Total plansA total of 49 agriculture
department schemes will be launched on i-farmer portal
Online application date21/02/2022 to 21/03/2022
Official Websitehttps://ikhedut.gujarat.gov.in/
Yojana WebSiteMaru Ojas

Gujarat is an online portal for Farmers in Gujarat. This portal provides all information about the latest Gujarat Government farmer scheme. Also, Farmers can online apply for any schemes throw ikhedut Portal.

so we must recommend to all farmers to register on ikhedut portal it’s free. after that, you get latest farmers scheme information and apply easily. Today we know one of the Farmer’s Scheme as a benefit of this schemes farmers get up to 1.5 lakhs benefits.

Component of i Khedut Yojana Gujarat government in

Government of Gujrat has introduced i Khedut Yojana Gujarat for view to helping farmers of gujarat with better agriculture growth. First of all meet the computer operator of the village panchayat of your village to apply online application. Following are

Necessity Document for i Khedut Yojana Gujarat.

 •  8 / A new original
 •  Bank pass book xerox or cancel check xerox
 •  Aadhar card xerox
 •  Caste Certificate xerox for a Scheduled Caste farmer only
 • Mobile number (for registration )
 • Attach these all documents and do signature on it and give it to the Gram Sevak.

How To Apply for i Khedut Yojana Gujarat?

Step 1: Go to the ikhedut portal yojana gujarat official website https://ikhedut.gujarat.gov.in/

Step 2: On the home page of i Khedut, you have to click on the ‘’schemes’’ option.
Step 3: After that you have to choose anyone scheme according to your choice.
Step 4: Now clicking on the link, a new page will be appearing on the screen and you have to click on the plan or scheme you want to enroll.

Step 5: After that you will ask for, you already registered in the scheme or not. If you already registered then you have to click on the ‘’no’’ and then ‘’proceed’’ option.

Step 6: After that a new page will be appear on the screen, and you have to click on the ‘’new application form’’ option.

Step 7: Now you have to fill all necessary details and the bank details.

Step 8: After that you have to fill the ration card and land details of the applicant.

ikhedut Portal 2022 Schedule

EventsImportant Dates
ikhedut Online Application Starting Date21th February 2022
ikhedut Online Application Last Date21th March 2022

i Khedut Yojana Gujarat 2022 New List

OrderName of the scheme
Online link for more information
1Other toolsClick Here
2Agro Service / Provider UnitClick Here
3Combined harvesterClick Here
4CultivatorClick Here
5Scheme to encourage farmers to increase crop valueClick Here
6Groundnut diggerClick Here
7Chaff cutter (engine / electric motor operated)Click Here
8Chaff cutter (tractor/power operated)Click Here
9TractorClick Here
10TarpaulinClick Here
11Paddy Transcend Planter (SelfClick Here
12Plow (all types)Click Here
13Planter (other types)Click Here
14Animal powered sowingClick Here
15Crop Storage Structure (Godown)Click Here
16Power tillerClick Here
17Power thresherClick Here
18Potato diggerClick Here
19Potato planterClick Here
20Post Harvest equipmentClick Here
21Post Hall DiggerClick Here
22Form Machinery Bank – Up to 10 LakhClick Here
23Form Machinery Bank – Up to 25 LakhClick Here
24Form Machinery Bank (selected district / village)Click Here
25Brush cutterClick Here
26BalerClick Here
27Man-operated site (harvesting tool)Click Here
28Cargo vehicleClick Here
29ReservoirClick Here
30Ripper / Binder (all types)Click Here
31Rotary Power Tiller (Self Propelled) / Power WeederClick Here
32RotavatorClick Here
33Land LevelerClick Here
34Laser Land LevelerClick Here
35Wheel HoClick Here
36Sowing / automatic drillClick Here
37Winning fanClick Here
38Shredder / Mobile ShredderClick Here
39SubsoilerClick Here
40Smart Hand Tools KitClick Here
41Hero (all types)Click Here
42High-tech, high productive equipment hubClick Here
43Tractor operated sprayerClick Here
44Crop Protection Equipment – Power poweredClick Here
45Solar light trapClick Here
46Assistance on the purchase of a smartphoneClick Here
47Pump setsClick Here
48Plan to help build water tanksClick Here
49Water Carrying PipelineClick Here

i Khedut Yojana Gujarat : Khedut Mitro Government Ni Sabsidi Patra Yojna Ma Online Form Bharva Mate Khedut Nondhni Patrak No. Dwara Arji Kari Sako Cho Ane Je Khedut Mitro Pase Khedut Nondhani Patra Nathi Teo Niche Mujab Na Aadhar Purava Sathe Arji Kari Aapna Taluka Panchayat Kacheri Ae Karel Arji Ni Print Ma Sahi Kari Aapva Ni Rahese.

 • Khedut Nondhni Patra No.
 • 7-12, 8-A Khata No.
 • Bank Seving Account No.
 • Cheque No.
 • Aadhar Card No.
 • Ration Card No.
 • Mobile No.
ikhedut Gujarat Portalhttps://ikhedut.gujarat.gov.in
Official Press NoteView PariPatra
Home PageMaru Ojas

i Khedut Yojana Gujarat | i Khedut Sahay Yojna

હવે સરકારી ઓફીસમાં જવાની જરૂર નથ: આ કામ થશે ઘેર બેઠા. 33 ઓનલાઇન સર્વિસ

સરકારી ભરતી વોટ્સએપ ગ્રુપ

 • Application for New Ration Card (Resan kard)
 • Application for Separate Ration Card (Resan kard)
 • Application for Duplicate Ration Card (Dubliket Resan kard)
 • Application for Ration Card Member guardian (Resan kard)
 • Domicile Certificate (domisail sartificat)
 • Senior Citizen Certificate (siniyar citijan sartifiket)
 • Character Certificate (chal chalgat jo dakhlo)
 • Religious Minority Certificate (laghumati jati no dakhlo)
 • Widow Certificate (vidhva dakhlo)
 • Economically Backward Certificate(Other than Job/Education Purpose) (EBC Certificate)
 • Non-Creamy layer Certificate For Gujarat Government (non krimileyar certificate)
 • Addition of Name in Ration Card (resan card ma nam umervu)
 • Removal of Name from Ration Card (resan card ma nam kami karvu)
 • Change in Ration Card (resan kard badlvu)
 • Religious Minority Certificate (Panchayat) (laghumati jati no dakhlo)
 • Widow Certificate (Panchayat) (vidhva dakhlo)
 • SC/ST Caste Certificate (Panchayat) (sc st no dakhlo)
 • Non-Creamy layer Certificate For Central Government (non krimileyar certificate)
 • Unreserved Economically Weaker Sections(For Job/Education Purpose) (UEWS)
 • Income Certificate (aavak no dakhlo)
 • Farmer Certificate (khedut nondhni patra)
 • SEBC Certificate (SEBC Certificat)
 • Socially & Educationally Backward Class Certificate (SEBC)
 • SC/ST Caste Certificate (sc st no dakhlo)
 • Application for Varsai Certificate (varsai pramanpatra)
 • Renewal of arms licence for crop protection (hathiyar parvano)
 • Cinema licence (manoranjan pramanpatra)
 • Economically Backward Certificate(Panchayat)(Other than Job/Education Purpose)(EBC)
 • Income certificate (Panchayat) (aavak no dakhlo)
 • VF6 ENTRY DETAILS (khedut khata 6 dakhlo)
 • VF7 SURVEY NO DETILS (khedut khata 7 dakhlo)
 • VF8A KHATA DETAILS (khedut khata 8a dakhlo)
 • Electricity Bill Payment(vidyut bill)
 • Nomad-Denotified Caste Certificate(NDC)
 • Non-Creamy layer Certificate For Gujarat Government (Panchayat)
 • SEBC Certificate (Panchayat)(SEBC Pramnpatra)
Official Websitewww.ikhedut.gujarat.gov.in
i Khedut Yojana Gujarat Official LinkClick Here

બી.પી.એલ ની યાદી

નવી ભરતી ની માહિતી

i Khedut Yojana Gujarat Apply Application Form : I Khedut Portal