આઈ ખેડૂત યોજના ગુજરાત: i Khedut Yojana Gujarat 2022 | i Khedut Sahay Yojna

ikhedut Portal | આઈ ખેડૂત પોર્ટલ | ખેડૂતલક્ષી યોજના 2022| Gujarat ikhedut Portal Registration

ખેડૂતોના હિત માટે આઇ ખેડૂત પોર્ટલ બનાવેલ છે. Ikhedut પર ખેડૂતો વિવિધ યોજનાઓનો લાભ લેવા માટે ઓનલાઈન અરજી પણ કરી શકે છે.

ખેડૂતો વધુમાં વધુ યોજનાનો લાભ લઇ પોતાની ખેતીમાં વિવિધ પદ્ધતિઓ અપનાવી પાક ઉત્પાદન વધુ મેળવી શકે છે. આવા ઉદ્દેશને ધ્યાનમાં રાખીને તાજેતરમાં સરકારશ્રી દ્વારા વર્ષ 2022-23 માટે Ikhedut Portal પર ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે Ikhedut Portal છે.

આ વેબસાઈટ પર ikhedut Portal Category માં ઘણી બધી યોજનાની માહિતી આપેલી છે. હાલમાં ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા કઈ-કઈ યોજનાઓ ચાલુ કરેલ છે, તેનું લિસ્ટ નીચે મુજબ છે.

ikhedut Portal Gujarat 2022 Yojana List, ikhedut Scheme: Gujarat Government Always support farmers so He launched ikhedut portal and throw this portal government-run many helpful schemes for farmers.

i Khedut Yojana Gujarat @ikhedut.gujarat.gov.in Gujarat Government launched an online portal to provide benefits to the farmers of the state. The government starts several schemes for farming, horticulture, fisheries, water conservation, and many more.
All information regarding the scheme is available on the ikhedut portal. Any eligible citizen of the Gujarat state can apply for the scheme through the online portal and check their application status for free.

i Khedut Yojana Gujarat 2022 Yojana List

The name of the article iKhedut Portal 2022
The language of the article English and Gujarati
The purpose of the plan To give the benefit of agricultural schemes to the farmers of Gujarat
Beneficiary Farmers of Gujarat
Total plans A total of 49 agriculture
department schemes will be launched on i-farmer portal
Online application date 21/02/2022 to 21/03/2022
Official Website https://ikhedut.gujarat.gov.in/
Yojana WebSite Maru Ojas

Gujarat is an online portal for Farmers in Gujarat. This portal provides all information about the latest Gujarat Government farmer scheme. Also, Farmers can online apply for any schemes throw ikhedut Portal.

so we must recommend to all farmers to register on ikhedut portal it’s free. after that, you get latest farmers scheme information and apply easily. Today we know one of the Farmer’s Scheme as a benefit of this schemes farmers get up to 1.5 lakhs benefits.

Component of i Khedut Yojana Gujarat government in

Government of Gujrat has introduced i Khedut Yojana Gujarat for view to helping farmers of gujarat with better agriculture growth. First of all meet the computer operator of the village panchayat of your village to apply online application. Following are

Necessity Document for i Khedut Yojana Gujarat.

 •  8 / A new original
 •  Bank pass book xerox or cancel check xerox
 •  Aadhar card xerox
 •  Caste Certificate xerox for a Scheduled Caste farmer only
 • Mobile number (for registration )
 • Attach these all documents and do signature on it and give it to the Gram Sevak.

How To Apply for i Khedut Yojana Gujarat?

Step 1: Go to the ikhedut portal yojana gujarat official website https://ikhedut.gujarat.gov.in/

Step 2: On the home page of i Khedut, you have to click on the ‘’schemes’’ option.
Step 3: After that you have to choose anyone scheme according to your choice.
Step 4: Now clicking on the link, a new page will be appearing on the screen and you have to click on the plan or scheme you want to enroll.

Step 5: After that you will ask for, you already registered in the scheme or not. If you already registered then you have to click on the ‘’no’’ and then ‘’proceed’’ option.

Step 6: After that a new page will be appear on the screen, and you have to click on the ‘’new application form’’ option.

Step 7: Now you have to fill all necessary details and the bank details.

Step 8: After that you have to fill the ration card and land details of the applicant.

ikhedut Portal 2022 Schedule

Events Important Dates
ikhedut Online Application Starting Date 21th February 2022
ikhedut Online Application Last Date 21th March 2022

i Khedut Yojana Gujarat 2022 New List

Order Name of the scheme
Online link for more information
1 Other tools Click Here
2 Agro Service / Provider Unit Click Here
3 Combined harvester Click Here
4 Cultivator Click Here
5 Scheme to encourage farmers to increase crop value Click Here
6 Groundnut digger Click Here
7 Chaff cutter (engine / electric motor operated) Click Here
8 Chaff cutter (tractor/power operated) Click Here
9 Tractor Click Here
10 Tarpaulin Click Here
11 Paddy Transcend Planter (Self Click Here
12 Plow (all types) Click Here
13 Planter (other types) Click Here
14 Animal powered sowing Click Here
15 Crop Storage Structure (Godown) Click Here
16 Power tiller Click Here
17 Power thresher Click Here
18 Potato digger Click Here
19 Potato planter Click Here
20 Post Harvest equipment Click Here
21 Post Hall Digger Click Here
22 Form Machinery Bank – Up to 10 Lakh Click Here
23 Form Machinery Bank – Up to 25 Lakh Click Here
24 Form Machinery Bank (selected district / village) Click Here
25 Brush cutter Click Here
26 Baler Click Here
27 Man-operated site (harvesting tool) Click Here
28 Cargo vehicle Click Here
29 Reservoir Click Here
30 Ripper / Binder (all types) Click Here
31 Rotary Power Tiller (Self Propelled) / Power Weeder Click Here
32 Rotavator Click Here
33 Land Leveler Click Here
34 Laser Land Leveler Click Here
35 Wheel Ho Click Here
36 Sowing / automatic drill Click Here
37 Winning fan Click Here
38 Shredder / Mobile Shredder Click Here
39 Subsoiler Click Here
40 Smart Hand Tools Kit Click Here
41 Hero (all types) Click Here
42 High-tech, high productive equipment hub Click Here
43 Tractor operated sprayer Click Here
44 Crop Protection Equipment – Power powered Click Here
45 Solar light trap Click Here
46 Assistance on the purchase of a smartphone Click Here
47 Pump sets Click Here
48 Plan to help build water tanks Click Here
49 Water Carrying Pipeline Click Here

i Khedut Yojana Gujarat : Khedut Mitro Government Ni Sabsidi Patra Yojna Ma Online Form Bharva Mate Khedut Nondhni Patrak No. Dwara Arji Kari Sako Cho Ane Je Khedut Mitro Pase Khedut Nondhani Patra Nathi Teo Niche Mujab Na Aadhar Purava Sathe Arji Kari Aapna Taluka Panchayat Kacheri Ae Karel Arji Ni Print Ma Sahi Kari Aapva Ni Rahese.

 • Khedut Nondhni Patra No.
 • 7-12, 8-A Khata No.
 • Bank Seving Account No.
 • Cheque No.
 • Aadhar Card No.
 • Ration Card No.
 • Mobile No.
ikhedut Gujarat Portal https://ikhedut.gujarat.gov.in
Official Press Note View PariPatra
Home Page Maru Ojas

i Khedut Yojana Gujarat | i Khedut Sahay Yojna

હવે સરકારી ઓફીસમાં જવાની જરૂર નથ: આ કામ થશે ઘેર બેઠા. 33 ઓનલાઇન સર્વિસ

સરકારી ભરતી વોટ્સએપ ગ્રુપ

 • Application for New Ration Card (Resan kard)
 • Application for Separate Ration Card (Resan kard)
 • Application for Duplicate Ration Card (Dubliket Resan kard)
 • Application for Ration Card Member guardian (Resan kard)
 • Domicile Certificate (domisail sartificat)
 • Senior Citizen Certificate (siniyar citijan sartifiket)
 • Character Certificate (chal chalgat jo dakhlo)
 • Religious Minority Certificate (laghumati jati no dakhlo)
 • Widow Certificate (vidhva dakhlo)
 • Economically Backward Certificate(Other than Job/Education Purpose) (EBC Certificate)
 • Non-Creamy layer Certificate For Gujarat Government (non krimileyar certificate)
 • Addition of Name in Ration Card (resan card ma nam umervu)
 • Removal of Name from Ration Card (resan card ma nam kami karvu)
 • Change in Ration Card (resan kard badlvu)
 • Religious Minority Certificate (Panchayat) (laghumati jati no dakhlo)
 • Widow Certificate (Panchayat) (vidhva dakhlo)
 • SC/ST Caste Certificate (Panchayat) (sc st no dakhlo)
 • Non-Creamy layer Certificate For Central Government (non krimileyar certificate)
 • Unreserved Economically Weaker Sections(For Job/Education Purpose) (UEWS)
 • Income Certificate (aavak no dakhlo)
 • Farmer Certificate (khedut nondhni patra)
 • SEBC Certificate (SEBC Certificat)
 • Socially & Educationally Backward Class Certificate (SEBC)
 • SC/ST Caste Certificate (sc st no dakhlo)
 • Application for Varsai Certificate (varsai pramanpatra)
 • Renewal of arms licence for crop protection (hathiyar parvano)
 • Cinema licence (manoranjan pramanpatra)
 • Economically Backward Certificate(Panchayat)(Other than Job/Education Purpose)(EBC)
 • Income certificate (Panchayat) (aavak no dakhlo)
 • VF6 ENTRY DETAILS (khedut khata 6 dakhlo)
 • VF7 SURVEY NO DETILS (khedut khata 7 dakhlo)
 • VF8A KHATA DETAILS (khedut khata 8a dakhlo)
 • Electricity Bill Payment(vidyut bill)
 • Nomad-Denotified Caste Certificate(NDC)
 • Non-Creamy layer Certificate For Gujarat Government (Panchayat)
 • SEBC Certificate (Panchayat)(SEBC Pramnpatra)
Official Website www.ikhedut.gujarat.gov.in
i Khedut Yojana Gujarat Official Link Click Here

બી.પી.એલ ની યાદી

નવી ભરતી ની માહિતી

i Khedut Yojana Gujarat Apply Application Form : I Khedut Portal

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ