અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Gujarat Lashkari (Army) Bharti Melo Himmatnagar 2019

Gujarat Lashkari (Army) Bharti Melo Himmatnagar 2019

Indian Army Recruitment For Various Post In Gujarat Online Application 2019 has invited applications for the recruitment of Soldier General Duty, Soldier Technical, Soldier Technical Aviation/ Ammunition Examiner, Soldier Technical (NA & NA-Veterinary), Soldier Clerk/ Storekeeper, Soldier Tradesman vacancies. Eligible candidates may apply online form. Other details like age, qualification, selection process, how to apply are given below…

Details of Gujarat Army Open Bharti Melo 2019

Name Of Department: India Army

Name of the Posts:

1. Soldier General Duty
2. Soldier Technical
3. Soldier Technical Aviation/ Ammunition Examiner
4. Soldier Technical (NA & NA-Veterinary)
5. Soldier Clerk/ Storekeeper
6. Soldier Tradesman

Age Limit: 

Candidates age should be as on.
Post 1: 17.5 to 21 years
Post 2 to 6: 17.5 to 23 years

Educational Qualification: Candidates should possess 10th pass or higher qualification than 10+2 or more…Selection Process: Selection will be based on Physical Fitness Test, Physical Measurement, Medical Exam. Written Test.

How to Apply: Eligible candidates may apply online through the website “joinindianarmy.nic.in” from.

How To Apply Online?
1. Login through the website “joinindianarmy.nic.in”.
2. Click on ‘JCO / OR Apply / Login’.
3. Click on Registration & fill all the details.
4. Click on Submit button.
5. Take printout of application for future use.

Important Dates :

  • Online Apply Start Date: 29-06-2019
  • Online Apply Last Date :
  • Date of Recruitment Rally: 28-08-2019 To 09-09-2019

Apply Online – Click Here

Notification –
 Click Here

News: 
Gujarat Lashkari (Army) Bharti Melo Himmatnagar 2019
Gujarat Lashkari (Army) Bharti Melo Himmatnagar 2019

Leave a Comment