Junior Clerk Call Letter 2023: જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023

Junior Clerk Call Letter 2023 જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023 : જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષાના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની જાહેરાત, ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક 12/2021-22 જુનીયર ક્લાર્ક (વહીવટ/હિસાબ) સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તારીખ 09 એપ્રિલ 2023 ના રોજ યોજવામાં આવનાર છે. ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in ઉપર જઈને કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવાના રહેશે.

Junior Clerk Call Letter 2023

પોસ્ટ ટાઈટલજુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023 (Junior Clerk Call Letter)
પોસ્ટ નામજુનીયર ક્લાર્ક (વહીવટ/હિસાબ)
ટાઈપકોલ લેટર
પ્રકારઓનલાઈન
સત્તાવાર વેબસાઈટhttps://gpssb.gujarat.gov.in

જુનીયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023

જાહેરાત ક્રમાંક12/2021-22
સંવર્ગનું નામજુનીયર ક્લાર્ક (વહીવટ/હિસાબ)
પરીક્ષા તારીખ09 એપ્રિલ 2023 (રવિવાર)
પરીક્ષાનો સમયસવારે 12:30 કલાકથી 13:30 કલાક
કોલલેટર / હોલટીકીટ / પ્રવેશપત્ર ડાઉનલોડ સમયગાળોતારીખ 31-03-2023ના 13:00 કલાકથી શરૂ

જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023 અગત્યની સુચના

ઉમેદવારે કોલલેટર/પ્રવેશપત્ર ઉપરની તેમજ તેની પાછળ આપેલ સુચનાઓ ધ્યાનપૂર્વક વાંચી,તેનો ચુસ્તપણે અમલ કરવાનો રહેશે.

ઉપરોકત રીતે ડાઉનલોડ કરેલ કોલલેટર પ્રવેશપત્રની પ્રિન્ટ નકલ સિવાય પરીક્ષાના દિવસે પરીક્ષા કેન્દ્ર ખાતે ઉમેદવારને પ્રવેશ મળશે નહિ, તેની દરેક ઉમેદવારે ખાસ નોંધ લેવી.

જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારો જેમણે પોસ્ટ ઓફીસમાં ફી ભરેલ હોય, તેમ છતાં કોઇ કારણસર કોલલેટર ડાઉનલોડ ન થતો હોય તેવા ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભર્યાના ચલણની અસલ નકલ ઓનલાઇન અરજીની પ્રિન્ટ, પાસપોર્ટ સાઇઝના બે ફોટોગ્રાફ અને ઉમેદવારનું કોઇ એક ફોટો ઓળખપત્ર સાથે મંડળની કચેરી ખાતે તા.07-04-2023 સુધીમાં (કચેરી કામકાજના દિવસે) રૂબરૂ સંપર્ક કરવો.

જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષા માટે જીલ્લા મુજબ હેલ્પલાઈન નંબર જાહેર

Junior Clerk Call Letter 2023: જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023
Junior Clerk Call Letter 2023: જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023

GPSSB જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023 ડાઉનલોડ કઈ રીતે કરશો?

GPSSB જુનીયર કલાર્ક કોલ લેટર 2023 OJAS પોર્ટલ પરથી ડાઉનલોડ કરવાનું રહેશે. કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેની સ્ટેપ બાય સ્ટેપની માર્ગદર્શન નીચે પ્રમાણે આપવામાં આવી છે.

  • ગુજરાત OJAS ના અધિકૃત પોર્ટલની મુલાકાત લો- https://ojas.gujarat.gov.in/
  • પોર્ટલના મુખ્ય વેબપેજ પર, “કોલ લેટર” ટેબ પર ક્લિક કરો.
  • તમારો કન્ફર્મેશન નંબર અને જન્મતારીખ દાખલ કરો.
  • કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરો.

કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટે જરૂરી લિંક:

કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરોઅહીં ક્લિક કરો
Junior Clerk Call Letter 2023
Junior Clerk Call Letter 2023

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!