અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Knowledge Consortium of Gujarat (KCG) Recruitment for Consultant Posts 2019

Knowledge Consortium of Gujarat (KCG) Recruitment for Consultant Posts 2019

Total Posts: 115 Posts

Posts Name:
• Consultant Grade A1 to A7: 14 Posts
• Consultant Grade B1 to B7: 46 Posts
• Consultant Grade C1 to C4: 51 Posts
• Consultant IT: 02 Posts
• Consultant Legal: 02 Posts

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement.

Address of sending the application form with all necessary documents of proof is as under: Knowledge Consortium of Gujarat „Pragna Puram‟ Campus, Opp. P.R.L. Between L.D. Engineering College and Girls Polytechnic, Navrangpura, Ahmedabad – 380015.

Note: Candidates are suggested to read the official notification before applying.

Last Date: 15-07-2019, time 17:00 Hrs.

Advertisement: Gujarati | English

More Details: Click Here

Leave a Comment