અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

NHM Sabarkantha Recruitment for Staff Nurse, FHW, Data Assistant & Various Other Posts 2019

National Health Mission (NHM), Sabarkantha Recruitment for Staff Nurse, FHW, Data Assistant & Various Other Posts 2019
 
Posts:
  • Staff Nurse: 09 Posts
  • Pharmacist cum Data Assistant (RBSK): 07 Posts
  • ANM / Female Health Worker (FHW): 14 Posts
  • Ayush Doctor (RBSK): 04 Posts
  • Ayush Doctor (NHM): 03 Posts
Total No. of Posts: 37
 
Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.
 
Age Limit: Up to 40 years
 
Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.
 
How to Apply: Interested candidates are requested to remain present along with all original certificates to the given address in the advertisement.
 
Venue: Health Branch, Jilla Panchayat, Sabarkantha
 
Walk-in-Interview:
 
Staff Nurse / Pharmacist cum Data Assistant: 07-03-2019
ANM / Female Health Worker / Ayush Doctor: 08-03-2019
 
Advertisement: Click Here

Leave a Comment