Online Varsai Gujarat (ઓનલાઈન વારસાઈ 2022) Iora Gujarat @iora.gujarat.gov.in

Online Varsai Gujarat U Can Iora Gujarat For (ઓનલાઈન વારસાઈ) @iora.gujarat.gov.in Land records are being maintained for various purposes including levy and collection of various taxes and land revenue, which was the principal source of revenue for the states. Cadastral survey was completed in the year 1960 for the entire state. This survey served as the basis of the land records. Transfer and changeover take place over lands due to Sale, Inheritance, Hier, and Distribution etc. Online Varsai Gujarat (ઓનલાઈન વારસાઈ) @iora.gujarat.gov.in 

iora.gujarat.gov.in – emojani gujarat [Apply Online]

Post Name Official :- iora.gujarat.gov.in
Category Yojana
Portal iora.gujarat.gov.in
Post Date 14/07/2022
Online Varsai gujarat (ઓનલાઈન વારસાઈ) @iora.gujarat.gov.in
Changeovers / Mutations are brought in records by way of updating the land records by computerized web application – Web-Bhulekh at EDhara Centre of all Mamlatdar Offices. Record of Rights – ROR copy is also available at EGram Centre of each village and EDhara Centre of Mamlatdar Office.

Emojani Gujarat Process Step By Step.

Post Name Jamin Mapani Online
Official Website https://iora.gujarat.gov.in
State Neme Gujarat
Step By Step process Read Official Paripatra

વારસાઇ ફેરફાર નોંધની ઓનલાઇન અરજી માટે અરજદારે કરવી આ કાર્યવાહી

 • વારસાઇ નોંધ માટે iora.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર અરજીના પ્રકારમાં ઓનલાઇન વારસાઇ નોંધ માટેની અરજી એ વિકલ્પ પસંદ કરવાનો રહેશે.
 • અરજીમાં જણાવેલી તમામ વિગતો શ્રુતિ ફોન્ટમાં ડેટા સ્વરૂપે દાખલ કરવાની રહેશે. iora સાઇટ પર શ્રુતિ ફોન્ટની વિગતો દર્શાવી છે.
 • સહીવાળી અરજી સાથે મરણનું પ્રમાણપત્ર તથા મરણ પામનાર ખાતેદારનું તલાટી રૂબરૂનું પેઢીનામું સ્કેન કરીને અપલોડ કરવાના રહેશે તથા અરજી સબમીટ કર્યાની તારીખથી મહતમ 15 દિવસમાં અસલ દસ્તાવેજો જે તે તાલુકાના ઇ-ધરા કેન્દ્ર ખાતે રજૂ કરવાના રહેશે.
 • અરજી સાથે 7-12, 8-અ જેવા અન્ય કોઇ જ દસ્તાવેજ અપલોડ કરવાના નથી.
 • જો કોઇ ચોકકસ કિસ્સા માટે કોર્ટનો હુકમ હોય તો તેની વિગતો અપલોડ કરવાની રહેશે.
 • જો કોઇ ચોકકસ કિસ્સા માટે કોર્ટનો હુકમ હોય તો તેની વિગતો અપલોડ કરવાની રહેશે.
 • ઉપરોકત તમામ વિગતોની ડેટા એન્ટ્રી કરી તથા જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કર્યા બાદ સબમીટ કરવાથી અરજદારની અરજી કાચી નોંધ સ્વરૂપે લોક થશે.
 •  મરણ પામનાર તથા તેમના વારસદારોની વિગત સાથેની સ્ક્રિપ્ટ સાથે જે તે ગામના ઓનલાઇન હકકપત્ર કે કાચી નોંધનો નંબર જનરેટ થશે.
 •  અરજદાર તથા અરજી મુજબના હકક ધરાવનાર તમામના મોબાઇલ નંબરની વિગતો રજૂ કરી હશે તો તમામને વારસાઇની કાચી નોંધ બાબતે નિયત એસએમએસ જશે.

ઇ-ધરા કેન્દ્ર આ કાર્યવાહી કરશે

 • ઓનલાઇન વારસાઈ નોંધ ઓટો મ્યુટેશન રજીસ્ટરમાં દેખાશે.
 • ઇ-ધરા નાયબ મામલતદારે ઓટો મ્યુટેશન રજીસ્ટર પરથી મરણના પ્રમાણપત્ર તથા પેઢીનામાની નકલની તથા અરજીની પ્રિન્ટ મેળવવાની રહેશે.
 • જે તે ખાતાની 8-અ તથા 7-12ની પ્રિન્ટ પોતાના લોગીનમાંથી મેળવવાની રહેશે.
 • અરજદાર દ્વારા મરણનું પ્રમાણપત્ર તથા પેઢીનામું અને અસલ અરજી રજૂ થયેથી ઓનલાઇન રીસીવ કરવાના રહેશે.જેથી અરજદારને એસએમએસથી જાણ થઇ શકે.
 • જો અરજી સબમીટ કર્યાની તારીખથી 10 દિવસ સુધી અરજદાર દ્વારા ઉપરોકત દસ્તાવેજો રજૂ કરવામાં ન આવે તો 11 માં દિવસે આ વિગત દર્શાવતો સિસ્ટમ * જનરેટેડ એસએમએસ જાય તે વ્યવસ્થા એનઆઇસી દ્વારા કરવાની રહેશે.
 •  મરણનું પ્રમાણપત્ર તથા પેઢીનામું રજૂ થયેથી નાયબ મામલતદાર ઇ-ધરાએ પોતાના લોગીનમાં ઓનલાઇન રીસીવ કરીને નોંધનો નિર્ણય કરનાર સક્ષમ અધિકારીને સોંપી તે આપ્યા બદલ સહી મેળવવાની રહેશે.
 • વારસાઇ નોંધનો નિર્ણય નિયમ મુજબ તમામ જોગવાઇ તપાસીને કરવાનો રહેશે.

IORA Gujarat Jamin Mapani Online Application 2022

Previously, one had to apply for offline DILR (District Inspector Land Record) office for land survey. Now, the government has measured the work online within the stipulated time frame so that millions of farmers in the state will directly benefit.

– This announcement has been made by the revenue department today by the order of the governor. In which two important circulars have been issued. We will discuss the highlights and important points of the circular which are farmer oriented.
– Applicants will now be able to make land survey applications online from the iORA portal.
– The office of land registry department will have to dispose through i Mojani application.
– Applicant on iORA portal only has to apply online. In which an automatic application form will be generated.
– You can apply online from Gram Panchayat VCE or DLR office by going to the helpdesk.
– Measurement can be done in two ways (days after payment receipt)
– Simple measurement (which will be disposed of in 60 days)
– Urgent measurement (which will be disposed of in 30 days)
– Consent sheet of area, quadrant, etc. in the measurement of shareholder’s share which has to be printed on the affidavit generated in the system and notarized and uploaded on the portal. Those who do not upload will have their fees forfeited.
The measuring fee for each application will be generated from the system on the online iORA portal. Which will have to be paid online.
Surveyor will inform the applicant by e-mail and SMS when he comes to measure
In what circumstances will the measurement fee be forfeited?
1) Occupancy of time measured on site is reversed
2) The field is full of water and cannot be measured
2) There is no access road to the farm
2) In case of breach of peace / law and order during the measurement process
3) If there is a crop in the field that hinders the measuring time e.g. If there is sugarcane, paddy and thick jagra.
2) If the applicant does not show his direct possession at the place.
-After the measurement operation the applicant will get the measurement sheet by e-mail 30 days after the applicant will be able to get the hard copy of the measurement sheet with fixed fee.
– If the applicant is not satisfied with the measurement, he can apply for objection within 6 months.
Tutorial Video full info Click here
How to apply online For Online Varsai Gujarat ?
Go to google for new application IORA portal https://iora.gujarat.gov.in
2 Select “Land Survey Application” for the purpose of application
Online Varsai gujarat (ઓનલાઈન વારસાઈ) @iora.gujarat.gov.in
Land records are being maintained for various purposes including levy and collection of various taxes and land revenue, which was the principal source of revenue for the states. Cadastral survey was completed in the year 1960 for the entire state. This survey served as the basis of the land records. Transfer and changeover take place over lands due to Sale, Inheritance, Hier, and Distribution etc..
Online Varsai gujarat (ઓનલાઈન વારસાઈ) @iora.gujarat.gov.in
This survey served as the basis of the land records. Transfer and changeover take place over lands due to Sale, Inheritance, Hier, and Distribution etc..
Online Varsai gujarat (ઓનલાઈન વારસાઈ) @iora.gujarat.gov.in
Online Varsai Gujarat (ઓનલાઈન વારસાઈ) @iora.gujarat.gov.in
Online Varsai gujarat (ઓનલાઈન વારસાઈ) @iora.gujarat.gov.in
Online Varsai (ઓનલાઈન વારસાઈ) @iora.gujarat.gov.in
Online Varsai gujarat (ઓનલાઈન વારસાઈ) @iora.gujarat.gov.in
Online Varsai Gujarat (ઓનલાઈન વારસાઈ) @iora.gujarat.gov.in 
Online Varsai gujarat (ઓનલાઈન વારસાઈ) @iora.gujarat.gov.in
Online Varsai gujarat Offical letter

Online Varsai Gujarat (ઓનલાઈન વારસાઈ) @iora.gujarat.gov.in Online Varsai Gujarat on iORA – Integrated Online Revenue Applications land mutation refers to the registration of the name of the property owner in the Record of Right (7/12 or 8A), i.e. the process of transferring the title ownership of property or land from one person to another.