અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Pashupaln Mate Moti Yojana Free Ma Pashuni Tatkalik Sarvar 2020

Pashupaln Mate Moti Yojana Free Ma Pashuni Tatkalik Sarvar 2020

Chief Minister Vijay Rupani inaugurated 1 Mobile 108 Veterinary Hospital per 10 villages in the state at Gandhinagar. Rural Animal Husbandry will be provided free animal treatment at home from 7 am to 7 pm for 365 days from the On Call 1962 service. This system will benefit 3.5 crore cattle in the state. Chief Minister Vijay Rupani said that the number 108 is considered auspicious as our nest also has 108 beads and chanting 108 also gives good results. Similarly, today 108 mobile clinics have been opened for cattle

Pashupaln Mate Moti Yojana

● 10 per village Rotating Hospital
● Free Service :-1962
● Animals Emergency
● For more information Nearest government Contact

 

Pashupaln Mate Moti Yojana Free Ma Pashuni Tatkalik Sarvar 2020

Pashu Sahayak app allows dairy farmers to keep track of their overall milk business, record animal-wise details, address animal husbandry events related issues, and provide timely reminders of the same to farmers on when to perform next cattle event. As the age-old method of writing cattle and milk records in a book or on a wall is taking a shift, the app is primed to make record-keeping digital to help farmers efficiently and precisely manage livestock health and milk business.

Important Link:- To read in Gujarati

Pashu Sahayak app provides a simple way to easily and accurately keep note of their cattle’s general details, regular lifecycle events (like heat, PD, AI, etc.), and be notified for the upcoming events on the due dates which are accurately calculated by the app. It enables farmers to perform the required procedures at the right time, and avoid any undesirable loss occurring due to missed or incorrect date

Atma Nirbhar Gujarat Sahay Yojana (AGSY) 2020 Apply Online Form