અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Rajkot District Co-Operative Milk Producers’ Union Ltd Recruitment for 41 Various Posts 2020

Rajkot District Co-Operative Milk Producers’ Union Ltd Recruitment for 41 Various Posts 2020

Total Posts: 41 Posts

Posts Name:
• Jr. Executive (Production): 08 Posts
• Jr. Executive (QA): 01 Post
• Jr. Technician (Engineering): 02 Posts
• Jr. Technician (QA): 01 Post
• Jr. Supervisor (P & I): 13 Posts
• Jr. Assistant (Tech./Non- Tech.): 05 Posts
• Grader cum Sampler (QA): 01 Post
• Worker (Plant): 05 Posts
• Helper (P&I): 03 Posts
• Peon (P&A): 02 Posts

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

How to Apply: Interested and Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement. (More Details: Please Read Official Advertisement)

Last Date: Within 10 Days from the Date of Advertisement Published
(Advertisement Published Date: 03-01-2020)

Advertisement: Click Here

Rajkot District Co-Operative Milk Producers’ Union Ltd Recruitment for 41 Various Posts 2020

Rajkot District Co-Operative Milk Producers’ Union Ltd Recruitment for 41 Various Posts 2020

Leave a Comment