અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Rojgar Bharti Melo In Mehsana

Rojgar Bharti Melo In Mehsana

District Employment Exchange Mehsana “Rozgaar Bharti Mela” (15-11-2019)

Posts Name, Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

How to Apply: Interested and Eligible candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement. (More Details: Please Read Official Advertisement)

Interview Date: 15-11-2019

Advertisement: Click Here

Rojgar Bharti Melo In Mehsana

District Employment Exchange Mehsana “Rozgaar Bharti Mela” (23-07-2019)

Posts Name, Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

How to Apply: Interested and Eligible candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement. (More Details: Please Read Official Advertisement)

Interview Date & Time: 23-07-2019 at 10:30 a.m.

Advertisement: Click Here

District Employment Exchange, Mehsana “Rozgaar Bharti Mela” (10-07-2019)

Posts Name, Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

How to Apply: Interested and Eligible candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement. (More Details: Please Read Official Advertisement)

Interview Date & Time: 10-07-2019 at 10:30 a.m.

Advertisement: Click Here

Leave a Comment