અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Surat Municipal Institute of Medical Education and Research (SMIMER) Recruitment for Various Posts 2020

Surat Municipal Institute of Medical Education and Research (SMIMER) Recruitment for Various Posts 2020

Total Posts: 15 Posts

Posts Name:
• Nephrology: 02 Posts
• Gastroenterology: 01 Post
• Neurology: 01 Post
• Neonatology: 02 Posts
• Endocrinology: 01 Post
• Cardiology: 01 Post
• Paediatrics Surgery: 01 Post
• Hon. Gastroenterologist (Gastrosurgeon): 02 Posts
• Hon. Orthopedic Oncosurgeon: 01 Post
• Cardiothoracic Surgery: 01 Post
• Interventional Radiologist: 01 Post
• Retina Surgeon: 01 Post

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

Selection Process: interview

How to Apply: Interested and Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement.(More Details: Please Read Official Advertisement)

Last Date: 13-03-2020

Advertisement: Click Here

Surat Municipal Institute of Medical Education and Research (SMIMER) Recruitment for Various Posts 2020

Leave a Comment