અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Urban Health Society, Ahmedabad Recruitment for Medical Officer & Medical Specialist Posts 2019

Urban Health Society, Ahmedabad Recruitment for Medical Officer & Medical Specialist Posts 2019

Posts Name:
• Medical Officer
• Physician
• Anaesthetic
• Radiologist
• Gynaecologist
• Physician (Medician)
• Surgeon
• Dermatologist
• E.N.T. Specialist
• Ophthalmologist
• Radiologist
• Pathologi

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

Selection Process: interview.

How to Apply: Interested and Eligible candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement. (More Details: Please Read Official Advertisement)

Interview Date:
• Medical Officer, Physician, Anaesthetic & Radiologist: 19-11-2019
• For other Posts: 18-11-2019

Advertisement:
• Medical Officer, Physician, Anaesthetic & Radiologist: Click Here
• For Other Posts: Click Here

Urban Health Society, Ahmedabad Recruitment for Medical Officer & Medical Specialist Posts 2019

 

Urban Health Society, Ahmedabad Recruitment for Medical Officer & Medical Specialist Posts 2019

Leave a Comment