અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

VNSGU Recruitment 2019 Veer Narmad South Gujarat University

VNSGU Recruitment 2019 Veer Narmad South Gujarat University

Veer Narmad South Gujarat University (VNSGU) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts:

 • Legal Officer: 01 Posts
 • Assistant Warden (Boys Hostel): 01 Posts
 • Coach (Hockey): 01 Posts
 • Coach (Kabbadi-Khokho): 01 Posts
 • Coach (Athletics): 01 Posts
 • Coach (Weight lifting): 01 Posts
 • Coach (Badminton): 01 Posts
 • Coach (Table Tennis): 01 Posts
 • Coach (Tennis): 01 Posts
 • Coach (Boxing): 01 Posts
 • Civil Engineer: 01 Posts
 • Draftsman Civil cum Supervisor: 01 Posts
 • Surveyor cum Supervisor: 01 Posts
 • Technical Assistant: 01 Posts
 • Laboratory Assistant (Biotechnology, Chemistry, M.Sc.(I.T.) Statistic, Bioscience) : 08 Posts
 • Plant Operator (Swimming Pool): 01 Posts
 • Life Guard(Instructor): 03 Posts
 • Junior Clerk: 05 Posts
 • Peon and Security Guard: 22 Posts

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Interested candidate shall be required to apply online on or before 26/07/2019 till 6:00 pm at http://rms.vnsgu.net & www.vnsgu.ac.in. The other details about application, number of post and minimum qualifications are available on the University website. The applicant needs to send two hard copy of the application and self-attested testimonials, certificates, supporting documents

to undersigned on or before 03/08/2019.

Important Dates:

Last Date to Apply Online: 26-07-2019

Notification: Click Here

Apply Online: Click Here

Leave a Comment