મફત 250 કિલો-પશુ ખાણદાણ સહાય

ગુજરાત સરકારના પશુપાલ વિભાગ દ્વારા પશુઓનો મુખ્ય આહાર એવા પશુદાણની ખરીદી પર 100 % સહાય આપવામાં આવશે. 

ગાભણ પશુઓને મફત 250 કિલોગ્રામ ખાણદાણ સહાય આપવામાં આવશે. 

લાભાર્થી ગુજરાત રાજ્યના પાત્રતા ધરાવતા પશુપાલકો