અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

ITBP Recruitment For 51 GD Constable Posts 2020

ITBP Recruitment For 51 GD Constable Posts 2020

Indo-Tibetan Border Police (ITBP) has given an employment notification for the recruitment of Constable (General Duty) vacancies for the Non-Gazetted & Non-Ministerial posts in Group ‘C’ on temporary basis under Sports Quota 2020. Those Candidates who are interested in the vacancy details & completed all eligibility criteria can read the Notification & Apply Online.

ITBP Recruitment 2020: Apply Online For 51 GD Constable Posts
Name of the Post: ITBP Constable (General Duty) Online Form 2020

ITBP Recruitment Total Vacancy: 51
Application Fee:

  1. For UR/ OBC (Male): Rs: 100/-
  2. For Female/ SC/ ST: NIL
  3. Payment Mode: Online

Age Limit (as on 26-08-2020):

  1. Minimum: 18 Years
  2. Maximum: 23 Years
  3. Age relaxation is applicable as per rules.
Qualification:

  • Candidates should have Matriculation or its equivalent from a recognized board.
  • Players who have participated or won medal (s) in the level of competition given this advertisement from 01/01/2018 till 26/08/2020 will only be considered.
ITBP Recruitment Important Links:

Interested Candidates Can Read the Full Notification Before Apply Online

Important Dates:

  • Starting Date to Apply Online: 13-07-2020 at 00:01 AM
  • Last Date to Apply Online: 26-08-2020 at 11:59 PM

Institute of Plasma Research IPR Recruitment 2020

About ITBP
The Indo-Tibetan Border Police is India’s primary border patrol organization with its border with Tibet. It is one of the five Central Armed Police Forces of India, raised on 24 October 1962, under the CRPF Act, in the wake of the Sino-Indian War of 1962.